Zmiana oprocentowania – nabici w mBank (mBank S.A – dawny BRE Bank)

Klau­zula BRE Bank S.A. (mBank/Multibank) – nabici w mbank (stary portfel CHF)

 „Zmiana wyso­ko­ści opro­cen­to­wa­nia Kre­dytu może nastą­pić w przy­padku zmiany stopy refe­ren­cyj­nej okre­ślo­nej dla danej waluty oraz zmiany para­me­trów finan­so­wych rynku pie­nięż­nego i kapi­ta­ło­wego w kraju (lub kra­jów zrze­szo­nych w Unii Euro­pej­skiej), któ­rego waluta jest pod­stawą waloryzacji.”

Wyroki w sprawach incydentalnej kontroli klauzuli oraz wyrok w pozwie zbiorowym (prawomocne):

Kontrola incydentalna

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 3 lutego 2012 r.
Sygn. akt   III Ca 1207/11 (wygrana kredytobiorcy).

Pobierz: Wyrok i uzasadnienie III Ca 1207/11

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 31 maja 2012 r.
Sygn. akt III Ca 230/12 (wygrana kredytobiorcy).

Pobierz: Wyrok i uzasadnienie III Ca 230/12

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 30 lipca 2012 r.
Sygn. akt III Ca 508/12 (wygrana kredytobiorcy).

Pobierz: Wyrok i uzasadnienie III Ca 508/12

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 6 czerwca 2012 r.
Sygn. akt III Ca 39/13 (wygrana kredytobiorcy, wcześniej wyrok Sądu Rejonowego, sygn. akt XVIII C 1696/12).

Pobierz: Wyrok i uzasadnienie III Ca 39/13  Uzasadnienie XVIII C 1696/12

Sąd Okręgowy w Wrocławiu, II Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 17 września 2013 r.
Sygn. akt II Ca 716/13 (wygrana kredytobiorcy, wcześniej wyrok Sądu Rejonowego, sygn. akt I C 91/12).

Pobierz: Wyrok i uzasadnienie II Ca 716/13  /  Wyrok i uzasadnienie I C 91/12

WYROK W POZWIE ZBIOROWYM

Sąd Okręgowy Apelacyjny w Łodzi, I Wydział Cywilny, z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Sygn. akt I ACa 1209/13 (wygrana kredytobiorców, wcześniej wyrok Sądu Okręgowego, sygn. akt II C 1693/10).

Pobierz: Wyrok i uzasadnienie I ACa 1209/13  Wyrok i uzasadnienie II C 1693/10

Kontrola incydentalna

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 26 maja 2014 r.
Sygn. akt III Ca 1673/13 (wygrana kredytobiorcy, wcześniej wyrok Sądu Rejonowego, sygn. akt XVIII C 3783).

Pobierz: Wyrok i uzasadnienie III Ca 1673/13  Wyrok i uzasadnienie  XVIII C 3783/12

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 18 czerwca 2014 r.
Sygn. akt III Ca 1477/13 (wygrana kredytobiorcy, wcześniej wyrok Sądu Rejonowego, sygn. akt I C 791/12).

Pobierz: Wyrok i uzasadnienie III Ca 1477/13  /  Wyrok i uzasadnienie I C 791/12

Sąd Okręgowy w Wrocławiu, II Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 13 sierpnia 2014 r.
Sygn. akt II Ca 730/14 (wygrana kredytobiorcy, wcześniej wyrok Sądu Rejonowego, sygn. akt I C 1153/13).

Pobierz: Wyrok  i uzasadnienie II Ca 730/14 / Wyrok i uzasadnienie I C 1153/13

Sąd Okręgowy w Wrocławiu, II Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Sygn. akt II Ca 785/14 (wygrana kredytobiorcy, wcześniej wyrok Sądu Rejonowego, sygn. akt I C 454/13).

Pobierz: Wyrok  i uzasadnienie II Ca 785/14 / Wyrok i uzasadnienie I C 454/13

Kontrola incydentalna – wyroki nieprawomocne

Kontrola incydentalna – wygrana BRE Bank’u/mBank

Jeśli informacje, które uzyskałeś na blogu okazały się przydatne, przekaż DAROWIZNĘ w celu utrzymania oraz dalszego rozwoju bloga pozwalemBank.pl Liczy się każda złotówka! Więcej o zasadach działania pozwalemBank.pl TUTAJ.
Udostępnij ten wpis swoim znajomym na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Blogger.com
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
  • Wykop
  • Kciuk.pl
  • email