Oferta

mkz150_150Poniżej specjalna oferta obsługi prawnej przygotowana dla Was (nabici w mBank oraz dla klientów innych banków z podobnymi zapisami: Raiffeisen, Santander) przez kancelarię MKZ Partnerzy, proponowane stawki są minimalne i wynikają z stosownego rozporządzenia. Pamiętajcie  – jeśli wygracie przed sądem koszty obsługi prawnej pokryje bank.

A teraz oddaję głos mec. Pawłowi Michalakowi.

Na początek wyjaśnienia wymaga, iż każdorazowo, koszty związane z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu sądowym są bezpośrednio uzależnione od wysokości kwoty żądania oraz instancji lub rodzaju postępowania. Poniżej znajduje się zestawienie kosztów postępowania, uwzględniających wynagrodzenie pełnomocnika, z podziałem na rodzaj i etap postępowania sądowego.

 

 1. I. W pierwszej kolejności można podjąć próbę dochodzenia roszczenia w   postępowaniu ugodowym, przeprowadzonym przed sądem w postępowaniu o nazwie zawezwanie do próby ugodowej. Ugoda zawarta w ww. postępowaniu przed sądem w takim postępowaniu ma moc wyroku. Dla przedmiotowego postępowania można wyróżnić następujące koszty i wydatki:
  1. 40 zł – stała opłata od wniosku o zawezwania do próby ugodowej;
  2. 17 zł – stała opłata skarbowa od pełnomocnictwa;
  3. Wynagrodzenie pełnomocnika uzależnione od wartości dochodzonego roszczenia:

1)      Roszczenie do 500 zł – 60 zł;

2)      Roszczenie powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;

3)      Roszczenie powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;

4)      Roszczenie powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;

5)      Roszczenie powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;

6)      Roszczenie powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;

7)      Roszczenie powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

Reasumując, suma kosztów poniesionych w związku z zawezwaniem do próby ugodowej, obejmujących wynagrodzenie pełnomocnika, to wartość wszystkich składników wskazanych w pkt od 1 do 3 powyżej.

Tak więc, przy maksymalnej wartości dochodzonego roszczenia koszty te ta nie przekroczą wartości maksymalnej 7.257 zł.

 

 1. II. W przypadku postępowania przed sądem I instancji, wysokość kosztów z nim  związanych jest także wprost uzależniona od kwoty dochodzonego roszczenia. Z postępowaniem sądowym wiążą się następujące koszty i wydatki:
  1. Opłata sądowa od pozwu wynosi 5% wartości dochodzonego roszczenia; Istnieje możliwość wnioskowania o zwolnienie od obowiązku ponoszenia ww. opłaty oraz kosztów sądowych w postępowaniu ze względu na niemożność ich pokrycia bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny. Podstawą powyższego jest oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach, wypełniane według formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Naturalnie, pełnomocnik zapewnia pomoc w poprawnym wypełnieniu i przygotowaniu przedmiotowych formularzy.
  2. 17 zł – stała opłata skarbowa od pełnomocnictwa;
  3. Około 1.000 zł – koszty opinii biegłego sądowego (dowód z opinii biegłego sądowego nie jest konieczny w każdym postępowaniu, jednakże jego przeprowadzenie może okazać się niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd);
  4. Wynagrodzenie pełnomocnika, jak powyżej, uzależnione od wartości dochodzonego roszczenia:

8)      Roszczenie do 500 zł – 60 zł;

9)      Roszczenie powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;

10)  Roszczenie powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;

11)  Roszczenie powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;

12)  Roszczenie powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;

13)  Roszczenie powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;

14)  Roszczenie powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

Reasumując, suma kosztów poniesionych w związku z postępowaniem przed sądem I instancji, obejmujących wynagrodzenie pełnomocnika, to wartość wszystkich składników wskazanych w pkt od 1 do 4.

Kwota ta jest płatna na podstawie faktury wystawionej w dniu wniesienia pozwu. W przypadku wygranej, zasądzone koszty postępowania stanowią dodatkową „premię” Kancelarii. Dodatkowo płatne jest stawiennictwo pełnomocnika na rozprawach poza Warszawą (co do zasady kierujemy pozwy do Sądu w Łodzi, który zwykle orzeka korzystniej dla kredytobiorców). Każde stawiennictwo wiąże się z kosztem 300 zł +VAT + koszty przejazdów.

W przypadku zakończenia postępowania przed sądem I instancji na skutek niewniesienia przez żadną ze stron apelacji, powyższe stanowią jedyne koszty konieczne do poniesienia w sprawie, obejmujące także wynagrodzenie pełnomocnika.

 

 1. III.W przypadku kontynuowania postępowania przed sądem II instancji, powstanie konieczność poniesienia dodatkowych, następujących kosztów i wydatków:
  1. Opłata sądowa od apelacji ponoszona przez stronę składającą apelację wynosi 5% wartości dochodzonego roszczenia; Istnieje możliwość wnioskowania o zwolnienie od obowiązku ponoszenia ww. opłaty, na identycznych zasadach, jak w postępowaniu przed sądem I instancji.
  2. Wynagrodzenie pełnomocnika, jak powyżej, uzależnione od wartości dochodzonego roszczenia, z tym zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia jest mniejsza i wynosi:

1)      50% stawki minimalnej wynagrodzenia – w przypadku postępowania przed Sądem Okręgowym, jako sądem II instancji;

2)      75% stawki minimalnej wynagrodzenia – w przypadku postępowania przed Sądem Apelacyjnym, jako sądem II instancji;

Jeżeli sprawa przejmowana jest przez nowego pełnomocnika dopiero na etapie postępowania przed sądem II Instancji:

3)      75% stawki minimalnej wynagrodzenia – w przypadku postępowania przed Sądem Okręgowym;

4)      100% stawki minimalnej wynagrodzenia – w przypadku postępowania przed Sądem Apelacyjnym;

Reasumując, suma kosztów poniesionych w związku z postępowaniem prowadzonym przed sądem II instancji, obejmujących wynagrodzenie pełnomocnika to wartość wszystkich składników wskazanych w pkt od 1 do 2.

W przypadku wygranej, zasądzone koszty postępowania stanowią dodatkową „premię” Kancelarii (w przypadku rozstrzygnięcia postępowania na korzyść, co do całości roszczenia, obowiązek zwrotu kosztów poniesionych w związku ze sprawą zostanie nałożony na drugą – przegrywającą stronę). Dodatkowo płatne jest stawiennictwo pełnomocnika na rozprawach poza Warszawą. Każde stawiennictwo wiąże się z kosztem 300 zł +VAT + koszty przejazdów.

Od rozstrzygnięcia sądu II instancji nie przysługuje środek odwoławczy, dlatego powyższe traktować należy, jako ostateczne i maksymalne koszty związane z dochodzeniem roszczenia w postępowaniu sądowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z postępowaniem, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie.

 

Udostępnij ten wpis swoim znajomym na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • LinkedIn
 • RSS
 • Twitter
 • Wykop
 • Kciuk.pl
 • email